หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

Mobirise

ประชุมแก้ไขปัญหาของข้าราชการตำรวจ

แก้ไขปัญหาของข้าราชการตำรวจ

   แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาครอบครัว ,ปัญหาการติดการพนัน ,ติดยาเสพติด,มีโรคประจำตัว , มีภาวะซึมเศร้า , ปัญหาอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจ โดยให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางมาตรการของหน่วยในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา นำเสนอแนวทางเพื่อให้การกำหนดมาตรการของหน่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ  

มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของข้าราชการตำรวจ

    ตามแบบตรวจราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานจเรตำรวจ ได้กำหนดแบบตรวจด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้หน่วยมีมาตรการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ เป็นแนวทางแก้ไขให้ข้าราชการตำรวจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการต่อไปได้ สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212 รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล สอบถาม
ความเป็นอยู่ทุกข์สุขของข้าราชการตำรวจในปกครองอย่างใกล้ชิด หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องหน้าที่การงาน ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขให้ต่อไป
2. หากข้าราชการตำรวจมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถปรึกษาขอ
หนทางแก้ไขกับผู้บังคับบัญชาได้ทุกระดับชั้น
3. ให้ข้าราชการตำรวจ เข้าไปศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มีการรวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลที่มีประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติตนไว้ในสื่อ social media ของหน่วย ทาง facebook , LINE group Nikhom Cop และ เว็บไซต์ของหน่วย ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ 3 ด้าน รายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการดูแลรักษาสุขภาพกาย , สุขภาพจิต ที่ดี ประกอบด้วย

1.1 ปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด

1.2 การสร้างสุขภาพจิตที่ดี

1.3 การดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย

1.4 นอนอย่างไรให้สุขภาพดี อายุยืน

1.5 วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อ “หยุดคิดไม่ได้” “หยุดเครียดไม่ได้” “เหนื่อยไม่รู้สาเหตุ”

1.6 คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า แบบทดสอบโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง

1.7 ดูแลกายและใจอย่างไร เมื่อถูกวินิจฉัยว่ามีโรคซึมเศร้า

1.8 ทำอย่างไร เมื่อครอบครัว "บั่นทอนจิตใจ" เรา

1.9 เวลามีปัญหาครอบครัวควรปรึกษาใครดี

1.10 [5 นาที] นำนั่งสมาธิคลายกังวล 

2. ด้านการบริหารจัดการเรื่องการเงิน

2.1.1 สิ่งที่ทำให้หมดมีปัญหาเรื่องเงิน ตลอดชีวิต

2.2.2 เครียดเรื่องเงิน ทำไงดี พบวิธีแก้ปัญหาทางการเงิน

2.1.3 17 ข้อคิดทางการเงิน จากหนังสือ The Psychology of Money

2.2.4 การเงินเรื่องใกล้ตัว! คนยุคใหม่ควรวางแผนการเงินอย่างไรดี

2.2.5 6 วิธีการออมเงินง่ายๆ เก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้

3. ด้านการพัฒนาตนเอง

3.1 “ยากไป” “ไม่มีทาง” “เป็นไปไม่ได้” คุณกำลังขาด Growth Mindset อยู่หรือเปล่า
3.2 สูตรพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันหมดอายุ 


“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Enter your subtitle here

You can use content blocks to arrange your articles, large texts, instructions. Combine these blocks with media blocks to add illustrations and video tutorials. You can use various content blocks to work with your text. Add quotations, lists, buttons. Select your text to change its formatting or add links. Mobirise is a simple website builder that helps you create amazing web pages without knowing any code.

Made with Mobirise - Find out