Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ทนายความอาสา

ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย...ฟรี

Mobirise

จัดให้มีที่นั่ง พร้อมตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาประจำส่วนราชการ

    ด้วยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ โครงการทนายความอาสาและที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษาและเข้ารับฟังการสอบปากคำ ผู้ต้องหาในคดีอาญาประจำส่วนราชการ ตามที่กำหนดไว้ ในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชน และครอบครัว พ. ศ. 2553 มาตรา 75 วรรค 2 เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ฟรี) ประชาชนจะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง และหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สภาจึงจัดส่งตารางเวรมายังสถานีตำรวจ และปิดประกาศตามส่วนราชการต่างๆ ให้ประชาชนทราบและเข้ารับบริการได้ทั่วถึง


“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน " 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

This website was made with Mobirise