Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise

บริการตัดผมฟรีครับ

โครงการร้านตัดผม

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ได้จัดทำโครงการร้านตัดผม สวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายบริหารราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่องการควบคุมระเบียบวินัยและความประพฤติของข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมระเบียบวินัยและความประพฤติของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด..


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Built with Mobirise website theme