Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise

ผู้บังคับบัญชา ร่วมรับประทานกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน

   สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย นำนโยบายการบริหารราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน " มื้อเที่ยง อิ่มท้อง เพื่อปกป้องปวงประชา " เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นการสันทนาการในด้านต่างๆ ช่วงเวลาพักเพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ สร้างความผูกพัน สอบถามพูดคุยกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสร้างความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของข้าราชการตำรวจ โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สัปดาห์ละครั้งหลังจากการประชุมบริหารประจำเดือนของหน่วย หรือในโอกาสวันสำคัญๆ ตามความเหมาะสม โดยนำวัตถุดิบ ผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการครัวโรงพัก มาดำเนินการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย.


“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

This site was started with Mobirise website theme