Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise
Mobirise

    ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
ตะกร้าเส้นพลาสติก สภ.นิคมคำสร้อย

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ พันตำรวจตรีอดุลย์ แสงสิงแก้ว ตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในขณะนั้น ได้สอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนแนะนำและชักชวนกลุ่มแม่บ้านตำรวจให้ทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอีกทาง และเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยเน้นย้ำให้กลุ่มแม่บ้านตำรวจตลอดจนข้าราชการตำรวจ ขยันอย่างฉลาด ปราศจากอบายมุข พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก และได้นำกลุ่มแม่บ้านตำรวจไปดูศึกษาดูงานที่หมู่บ้านแหลมทอง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว กลุ่มแม่บ้านตำรวจได้ร่วมกันฝึกหัดสานตะกร้าพลาสติก ต่อมาได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติก ชนิดและขนาดต่างๆ ทำให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ดี สมาชิกมีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น 

   ตอนแรกทำจำหน่ายอยู่ที่บ้านและตามริมถนนและ พันตำรวจตรีอดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้หาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านตำรวจ จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวปีละหลายหมื่นบาท
ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านตำรวจ ได้ขยายเครือข่ายมีสมาชิกหลายครัวเรือนร่วมกิจกรรม และได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตามส่วนราชการ, สโมสรตำรวจ และงานแสดงสินค้าทั้งในและ ต่างจังหวัด ตลอดทั้งปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) เมื่อปี พ.ศ.2546 

Mobirise
Mobirise

“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Created with Mobirise - More here