Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise

ผักปลอดสารพิษ

โครงการครัวโรงพัก

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จัดทำโครงการครัวโรงพัก เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยมุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ มาเป็นวัตถุดิบในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อไป.


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Created with Mobirise templates